Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Flowergift a.s., IČ: 250 74 334 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47404 (dále jen „prodávající“)

Článek 1: Základní ustanovení (Obecné podmínky prodeje)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavírané ve formě „oferta & akceptace“, podle ustanovení § 1731 a § 1732 odst. 1) z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „ObčZ“). Tyto VOP jsou závazné pro kupujícího jejich podpisem a zasláním prodávajícímu a vztahují se na prodej veškerého sortimentu zboží z nabídky prodávajícího kupujícímu.

Článek 2: Objednávka

Objednávky jsou přijímány faxem, e-mailem, objednávkovým programem nebo poštou. Objednávky od stálých zákazníků mohou být přijímány i telefonicky. Jednorázové objednávky od spotřebitelů se řídí ustanovením § 1810 a násl. ObčZm který upravuje vztahy se spotřebiteli.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • přesné označení kupujícího (obchodní jméno firmy);
 • IČ, DIČ;
 • (objednávkové) katalogové číslo objednávaného zboží;
 • množství objednaného zboží včetně označení množství, počet kusů, MJ, atd.;
 • adresu – sídlo kupujícího (pokud se liší fakturační adresa kupujícího od jeho sídla, je nutno uvést obě adresy);
 • kontaktní osobu příjemce zboží (kupujícího), telefon, fax, e-mail;
 • adresu místa dodání zboží a kontaktní osobu v tomto místě, pokud je odlišná od adresy objednatele;
 • způsob dodání zboží, který se řídí podmínkami INCOTERMS 2010 (např. ExW-sklad prodávajícího, nebo FCA – nevyplaceně dopravci, DAP a DDP – vyplaceně s dodáním do místa určení prodávajícího, přičemž riziko přepravy nese kupující);
 • podpis oprávněné osoby kupujícího a razítko objednatele.

Písemná objednávka zaslaná kupujícím je právně závazná po její akceptaci prodávajícím a po akceptaci těchto VOP kupujícím. V případě jakýchkoli změn objednávky, např. počtu kusů objednaného zboží, počtu kusů v balení, litráže atd., tzv. doobjednání zboží ke stávající objednávce, je možné pouze v případě, že zakázka ještě není uzavřena. Pokud již došlo k jejímu uzavření, musí kupující zaslat novou objednávku a uzavřít tím také novou kupní smlouvu. Objednávka se považuje za úplnou po té, kdy jsou ze strany prodávajícího doplněny všechny shora uvedené náležitosti. Teprve po té se začíná počítat závazný běh lhůty pro vyřízení objednávky a zboží bude kupujícímu dodáno v dohodnutých termínech a množství na sdělenou adresu dle objednávky. V případě závazků kupujícího, které jsou vůči prodávajícímu po splatnosti si prodávající vyhrazuje právo objednávku neakceptovat i když obsahuje všechny dohodnuté náležitosti.

Před první dodávkou zboží u nových nebo nezavedených smluvních partnerů, vyžaduje prodávající dodání:

 1. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku;
 2. kopie osvědčení o registraci k DPH (u plátců DPH)
 3. před první dodávkou zboží, placenou bezhotovostně, požaduje prodávající úhradu objednaného zboží v plné výši na účet prodávajícího na základě vystavené a zaslané proforma faktury.

Článek 3: Cenové podmínky

Ceny uvádí prodávající v aktuálním platném ceníku zboží. Odběr zboží za ceny uvedené ve velkoobchodním ceníku je možný pouze při objednávce v hodnotě minimálně 3.000,- Kč bez DPH a to z aktuální nabídky zboží dostupného skladem. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě rozsáhlejších změn v ceníku prodávajícího zašle prodávající kupujícímu aktualizovaný ceník, jinak je kupující povinen se informovat o výši cen před zasláním objednávky, to platí i termínech dodání sortimentu zboží, které nemusí být vždy na skladě prodávajícího v ČR a je nutné jej objednat u zahraničního výrobce.

Článek 4: Platební podmínky, smluvní pokuta

Za dodávku zboží dle objednávky kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Kupní cenu za dodávku zboží dle objednávky je možno uhradit:

 • předem na základě zálohové pro forma faktury;
 • hotově při osobním odběru zboží/nebo při zaslání na dobírku;
 • bezhotovostně - převodním příkazem (platí pouze u registrovaných-stálých a schválených zákazníků prodávajícího). Výše otevřených pohledávek kupujícího nesmí převyšovat dohodnutou maximální částku a prodávající nesmí registrovat žádné pohledávky vůči kupujícímu, které by byly po splatnosti.

Při bezhotovostní platbě bankovním převodem je závazek kupujícího splněn včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího, jak je uveden na daňovém dokladu. Při opožděné úhradě faktury může být kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. U nových zákazníků prodávající vyžaduje pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové proforma faktury.

Článek 5: Slevy

Smluvním zákazníkům je možné ze strany prodávajícího poskytnout slevu z kupní ceny. Ostatním zákazníkům mohou být poskytovány tzv. množstevní slevy.

Článek 6: Dodací podmínky a doprava

Při objednávce zboží do 3000Kč bez DPH je zboží dodáváno způsobem FCA dle INCOTERMS 2010 – na náklady kupujícího do místa určení („FCA“), při objednávce nad 3000,- Kč bez DPH je zboží dodáváno způsobem DDA dle INCOTERMS 2010 – s placenou dopravou ze strany prodávajícího do místa určení („DDA“). Pokud zákazník doobjednává zboží k předchozí objednávce a hodnota této doobjednávky nepřesáhne 3000,-Kč bez DPH, je zboží zasíláno zákazníkovi automaticky způsobem FCA. Zboží v hodnotě nižší než 1000,- Kč bez DPH nezasíláme. Zboží je dodáváno prostřednictvím smluvní přepravní služby, poštou nebo v případě zvláštních a nadstandardních objednávek je zaváženo prodávajícím. Objednávka bude vyřízena v co nejkratším možném termínu v závislosti na množství již přijatých objednávek, vykrytí objednávky skladem, výše objednávky. Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky po splatnosti vůči prodávajícímu.

Článek 7: Místo plnění dodávky a převzetí zboží

Při osobním odběru zboží platí dodací podmínka ExW dle INCOTERMS 2010 – místo předání zboží, resp. místem plnění dle smlouvy je sklad - prodejna prodávajícího. Předávací povinnost prodávajícího je splněna předáním zboží kupujícímu. Při zasílání zboží prostřednictvím veřejného přepravce, po železnici a/nebo podáním zásilky k přepravě na poště dle podmínky FCA – vyplaceně dopravci, nese náklady na přepravu zboží k zákazníkovi prodávající, přičemž riziko z přepravy nese kupující. Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží a/nebo jeho ztrátě, je povinen ve vlastním zájmu podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a uplatnit náhradu škody na něm. Zároveň je povinen o o zjištěných závadách na zboží vzniklých při přepravě neprodleně písemně informovat prodávajícího, který mu poskytne maximální součinnost při vymáhání vzniklé škody. Zjištěné nedostatky v průvodních dokladech vztahujících se ke zboží, nebo počtech kusů zboží, které je možné zjistit až po převzetí zboží od dopravce (chybějící zboží, zboží navíc, záměna zboží, nesprávné ceny atd.), je nutné bezprodleně oznámit prodávajícímu, avšak nejpozději do 24hodin od převzetí dodaného zboží. Po uplynutí uvedené lhůty prodávající za tyto zjištěné vady v dodávce nenese žádnou odpovědnost. Nebezpečí nahodilé zkázy, zkázy a/nebo škody na zboží, které je předmětem koupě, přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího a/nebo od konečného dopravce.

Článek 8: Reklamace, záruka a záruční lhůty

Reklamace uplatňuje kupující na základě Reklamačního a záručního řádu, vydaného prodávajícím v souladu s obecně platnými právními předpisy. Reklamační řád prodávajícího je přílohou k VOP. Záruční lhůty prodávajícího jsou dle zákona.

Článek 9: Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází dle ustanovení § 2132 ObčZ z prodávajícího na kupujícího až v okamžiku úhrady kupní ceny, resp. dnem připsání finančních prostředků za dodané zboží na účet prodávajícího, případně zaplacením kupní ceny v hotovosti. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží (ExW), resp. okamžikem předání zboží k přepravě prvnímu dopravci (FAC, DDP, PPL).

Článek 10: Řešení sporů, rozhodčí doložka

Všechny spory, související s uzavřenou kupní smlouvou a vyplývající ze vzájemných závazkových vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny především vzájemnou dohodou. V případě vzniklého a vzájemně neřešitelného sporu bude tento rozhodován, v případě prodávajícího a podnikatele v rozhodčím řízením, v případě prodávajícího a spotřebitele soudní cestou, přičemž místně příslušným bude soud na Praze 2. Rozhodčířízení bude vedeno před jediným rozhodcem podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. ve znění z.č. 19/2012 Sb., a pozdějších předpisů a Jednacího řádu rozhodčího řízení, vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz. Strany se dohodly, že rozhodcem pro řešení veškerých sporů z kupní smlouvy vzešlých bude JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., pokud bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií. Místem sudiště sporu budou prostory Ústavu práva a právní vědy o.p.s., IČ: 272 00 248, na adrese: Jablonského 640/2, Praha 7, a řízení bude vedeno podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodcem, na základě této rozhodčí doložky. Smluvní strany tímto pověřují shora určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti, materiálního práva a volného hodnocení důkazů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se  jeho rozhodnutí sporu podřídí a nebudou jej napadat žalobou u civilního soudu. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením a podpisem smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky.

Článek 11: Platnost VOP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.02.2017 do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené formou „Oferty a Akceptace“. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.flowergift.cz

Zůstaňte v obraze a odebírejte nás

Rychlé kontakty

Flowergift a.s.
Poličanská 1487
190 16 Praha 9
Zobrazit na mapě

Email: info@flowergift.cz
Telefon: +420 774 715 214

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu